Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia fiansowe są najkorzystniejszą formą zabezpieczeń dla firm angażujących się w określony rodzaj transakcji generujących ryzyko strat finansowych. Ubezpieczenia finansowe zapewniają ochronę ubezpieczeniową, w sytuacjach gdy partner biznesowy firmy nie dotrzyma swoich obietnic związanych z płatnością albo jakością usługi lub towaru. Przedsiębiorstwo posiadające ochronę ubezpieczeniową uniknie znaczących strat i zapewni sobie płynność fiansową. Najczęściej spotykanymi rodzajami ubezpieczeń finansowych są gwarancje ubezpieczeniowe.

Gwarancje ubezpieczeniowe zabezpieczające realizację kontraktów.

Zabezpieczenie kontraktów, które realizuje firma:

Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku:

Gwaracja środowiskowa.

Zabezpieczenie dla firm, których działalność może powodować szkodliwe skutki dla środowiska. Gwarancja dla osób prawnych i fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą np.: zakłady chemiczne, gospodarki komunalnej.

Gwarancja kaucyjna.

Zabezpieczenie umowy najmu lokalu lub sprzętu. Gwarancja pozwala firmie pozyskać wymagane przez kontrahentów zabezpieczenia zapłaty należności z tytułu opłat czynszowych.

Gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty należności celnych i podatkowych.

Gwarancja pozwala pozyskanie wszelkich kwot wynikających z powstałych w okresie obowiązywania gwarancji długów celnych, podatków i innych opłat w sprawach celnych oraz odsetek, do uiszczenia których zobowiązany jest dłużnik, jeżeli zapłacenie określonych tych należności jest wymagalne.

SKONTAKTUJ SIĘ

Partnerzy